Saturday, August 23, 2014

شناخت خویشتن، ارتباط با درون خود

اغلب مشکلات ما درزندگی و درارتباط با دیگران ناشی از عدم شناخت دنیای درونمان است... بیایم عالم ناشناخته درونمان را بهتر و بیشتر کشف کنیم.

 

 

 

Group discussions

more
 


Copyright 2002-2013 Gegli.com All Rights Reserved
Powered by MainSystem